Lá Xách Bò Đen – BEEF TRIPE – 牛肚 – FP06006

78,000