LẨU TỨ XUYÊN THƯỢNG HẠNG – PREMIUM SICHUAN POT – 川式汤底 – FP03003

168,000