Nấm đông trùng hạ thảo – CORDYCEPS ROBERTI – 冬虫夏草菇 – FP04014

168,000