Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các Điều khoản Sử dụng
Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là “Điều khoản Sử dụng”) chi phối việc truy cập và sử dụng các dịch vụ và thông tin từ Thedrunkenpots.

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Thedrunkenpots, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản sử dụng của Thedrunkenpots dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật nào của Thedrunkenpots hoặc không có đủ năng lực hành vi dân sự, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng Thedrunkenpots ngay lập tức. I E.

2. Truy cập Thedrunkenpot
Thedrunkenpot có quyền chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào do Thedrunkenpot cung cấp bất cứ lúc nào, theo quyết định của Thedrunkenpot mà không cần thông báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ và thông tin của Thedrunkenpots, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký khi đăng ký / đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho Thedrunkenpot là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho Thedrunkenpot thông qua Trang web Thedrunkenpot được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Thedrunkenpot.

Nếu bạn chọn, hoặc được cung cấp tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như một phần của quy trình bảo mật Thedrunkenpots, bạn có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin đó. , và không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng thừa nhận rằng tài khoản của bạn chỉ dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập thông tin Dịch vụ Thedrunkenpot. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Thedrunkenpots về mọi truy cập trái phép bằng tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.

Thedrunkenpot bảo lưu quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc mã định danh nào khác, do bạn chọn hoặc do Thedrunkenpot cung cấp, vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của Thedrunkenpot mà không cần thông báo lý do vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ
Các Điều khoản Sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Thedrunkenpots ‘cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có sẵn trên Trang web Thedrunkenpot trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính / trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết để truy cập và sử dụng thông tin và dịch vụ của Thedrunkenpot.

4. Nhãn hiệu
Bạn không được sử dụng nhãn hiệu của Thedrunkenpot mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Thedrunkenpot. Các nhãn hiệu của bên thứ ba, logo, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hoặc khẩu hiệu xuất hiện trên Three Lambs không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Three Cones. Cừu.

5. Hành vi bị cấm
Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Thedrunkenpot cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Thedrunkenpots cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích bất hợp pháp nào.

6. Đóng góp của thành viên
Dịch vụ Thedrunkenpot có thể chứa bảng tin, trang web cá nhân hoặc hồ sơ, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi hoặc xuất. sao chép, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ Thedrunkenpot.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến Dịch vụ của Thedrunkenpot sẽ không được coi là thông tin bí mật. Bằng cách thực hiện bất kỳ đóng góp nào cho Dịch vụ Thedrunkenpot, bạn cấp cho Thedrunkenpot các quyền không thể thu hồi, hoàn chỉnh, vĩnh viễn và miễn phí để xuất bản lại, hiển thị, phân phối, Sửa đổi.

Bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với thông tin đóng góp cho Thedrunkenpot. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, chính xác và phù hợp của những thông tin đó. Lamdieu không chịu trách nhiệm trước bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thực thi
Thedrunkenpot có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đăng bất kỳ đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Thedrunkenpot, thực hiện những sửa đổi mà Thedrunkenpot cho là cần thiết đối với những đóng góp của Thedrunkenpot. hội viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của dịch vụ Thedrunkenpot vì bất kỳ lý do nào hoặc không.

Thedrunkenpot không thực hiện đánh giá tài liệu trước khi nó được đăng trên Dịch vụ của Thedrunkenpot, và không thể đảm bảo việc xóa thông tin này ngay khi nó đã được đăng.

Theo đó, Thedrunkenpot không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Thedrunkenpot không gỡ bỏ kịp thời những thông tin đóng góp của thành viên trên các dịch vụ của Thedrunkenpot.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người dùng. Đóng góp của người dùng phải tuân theo luật hiện hành.

9. Vi phạm bản quyền
Thedrunkenpot rất coi trọng bản quyền và sẽ phản hồi các thông báo vi phạm bản quyền theo đúng quy định của pháp luật. Nếu bạn cho rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Thedrunkenpots vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa thông tin đó khỏi các dịch vụ của Thedrunkenpot bằng cách thông báo cho Thedrunkenpots. qua email hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa trên thông tin được cung cấp
Thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ Thedrunkenpot chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin chung. Những thông tin này có thể được Thedrunkenpot cập nhật theo thời gian, tuy nhiên nội dung chưa chắc đã đầy đủ hoặc cập nhật đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có trên Trang web của Thedrunkenpot có thể được thay đổi bất cứ lúc nào và Thedrunkenpot không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin đó.

Thông tin được cung cấp trên Thedrunkenpots chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến (i) tính chính xác, đầy đủ, tin cậy, hiệu quả, việc sử dụng hoặc sử dụng thông tin được công bố trên Lamdieu; và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào dựa trên việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được công bố trong Thedrunkenpot.

11. Từ chối trách nhiệm bảo hành
Bạn hiểu rằng Thedrunkenpots không thể và không đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống từ Internet hoặc web sẽ không chứa vi rút hoặc các mã độc hại khác. Bạn có trách nhiệm thực hiện kiểm tra hoàn chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể nhằm bảo vệ bạn khỏi vi rút và các chương trình độc hại.

12. Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý
Trong mọi trường hợp, Thedrunkenpot sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác / bên thứ ba về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản sử dụng và / hoặc dịch vụ này của Thedrunkenpot.